FALLSKYDDSUTBILDNING STOCKHOLM

Fallskyddsutbildning i Stockholm varje vecka. Kurs pris från 1100kr.

Vi erbjuder godkänd och kvalitetssäkrad fallskydd utbildning hos oss eller på plats hos er.

FALLSKYDDSUTBILDNING

Fallskyddsutbildning med praktisk och teoretisk träning för säkert arbete på hög höjd.


Vi erbjuder fallskyddsutbildning för allt höghöjdsarbete i Stockholm, eller på plats hos er. Vid arbeten på hög höjd där det föreligger fallrisk skall brukaren ha nödvändig kännedom om fallskyddsutrustningen samt känna till de risker arbeten på hög höjd innebär.  Vår instruktörer lär dig att jobba med en stor variation av fallskyddsutrustning, lär dig att lita på den och se dess fulla potential. Välkommen till en lärorik utbildning i fallskydd.


Allt höjdarbete som innebär risk för fall kräver fallskyddsutrustning. Men den ska bara inte användas – man måste veta hur. Och minst lika viktigt: vad man gör när en olycka inträffat och en person måste räddas. Brandskyddskoncepts utbildning ger svaren.


När det gäller säkerhet och arbete på hög höjd kan man inte tjata nog. Oförsiktighet, okunskap eller bristande rutiner har orsakat alldeles för många olyckor genom åren – vissa med lindriga skador som följd, de allra värsta med dödlig utgång.Fallskyddsutbildning_stockholm
Fallskyddsutbildning_Stockholm

Målsättning efter godkänd kurs ska deltagaren:


Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer
Ha kännedom om hur Personlig fallskyddsutrustning används korrekt:
- Helkroppssele
- Justerbar fallskyddslina
- Stödlina
- Fallskyddsblock

Förstå vikten av en god riskanalys, räddningsplan
Förståelse för vad som händer vid ett fall


Teoretiska moment

Vad händer när vi faller?
Vad säger arbetsmiljölagen?
Ansvar och skyldigheter hos arbetstagaren och arbetsgivare?
Vad säger arbetsmiljöverket?
Arbetsmetoder
Vad är CE- och EN märkning?
Vad är/Hur används en riskanalys och räddningsplan?
Vad kan användas som förankringspunkt?
Vilken utrustning används och hur sköts den korrekt?
Fallfaktorer


Praktiska moment

Korrekt påtagning av sele, prova praktiskt fallskyddsutrusning
Korrekt användning av relevant fallskydd.

Räddning


Utbildningen följer BS 8454:2006
Kursen kan hållas hos kund.

Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Pris 1390kr ex moms per person (instruktörsled utbildning)


Fallskyddsutbildnig Webbkurs


Pris 1100kr per deltagare

Fallskyddsutbildning (Covid19 - endast 6 platser)

07/05 kl 9-13
21/05 kl 9-13
04/06 kl 9-13
18/06 kl 9-13
 
 
 
Ja
Nej
 
Ja
 
 
 

Vad säger lagen om arbete på hög höjd?I Sverige år 2017 hade vi 121950 arbetsolyckor. 34770 med sjukfrånvaro. 2734 var fallolyckor. 55 dödsolyckor varav 6 på grund av fall. 2018 har 7 personer dött av fallolyckor. Fall från hög höjd är en av de främsta orsakerna till allvarliga skador, invaliditet och dödsfall på våra arbetsplatser. Ungefär 10-20% av alla dödsfall på arbetsplatser orsakas av fall från höjd. 

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Därför ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som preciserar vad som gäller för tex arbeten på hög höjd. Följer du inte föreskrifterna kan du bli skyldig att betala mellan 40 000kr-400 000kr i sanktionsavgift.

Viktigaste punkterna i arbetsmiljölagen:

 • 1 § Kapitel 1
  Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. (Paragrafen ändrad genom 1994:579)
 • 2 § Kapitel 2
  Arbete ska planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.
 • 7 §
  Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, ska personlig skyddsutrustning användas. Denna ska tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.
 • 3 § Kapitel 3
  Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska för­vissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.
 • 4 §
  Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det ska fortsättas. (Paragrafen ändrad genom 1991:677)
 • 5 § Kapitel 8
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska tas ut om en överträdelse har skett av en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 1–8 §§. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
  En föreskrift om sanktionsavgift ska ange hur avgiften beräknas för olika slag av överträdelser. Avgiftsbeloppet ska kunna fastställas direkt med ledning av den angivna beräkningsgrunden. (Paragrafen ändrad genom 2013:610).

Fallskyddsutbildning i Stockholm varje vecka. Kurs pris från 1100kr.

Vi erbjuder godkänd och kvalitetssäkrad fallskydd utbildning i Stockholm eller på plats hos er.