BRANDSERVICE

Brandservice

Brandskyddskoncept är en komplett leverantör av produkter och tjänster inom brandskydd med tillhörande service.

Brandskyddsprodukter, konsultation/rådgivning, utbildning och service.


Vi hjälper våra kunder med att skapa ett brandskydd som lever upp till alla lagar och förordningar. Vi lyssnar noga på vilka behov just du har, hur din verksamhet ser ut och hur du vill arbeta med dessa frågor. Vi har ett brett produktprogram, detta innebär att kan vi lägga upp brandskyddsarbetet på rätt sätt oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver.


Vår verksamhet kan delas in enligt följande:


• Brandskyddsprodukter

• Konsultation/Rådgivning

• Utbildning - heta arbeten, HLR vuxna och barn, hjärtstartare

• Service

• Brand- och utrymning

• Verktyg för egenkontroll och SBA - Axess
brandsläckare kolsyra
Brandskyddskoncept återförsäljare
Brandskyddskoncept Svebra
Kpulverolsyra brandsläckare

Produkter för ett väl fungerande brandskydds- och utrymningssystem där personsäkerheten sätts i första rummet, ex. skyltar, nödljusarmaturer, brandvarnare, räddningsstegar m m.


Hitta den snabbaste vägen ut

När man snabbt vill evakuera människor ur en byggnad är det viktigt att samtliga utrymningsvägar har markeringar och att man tydligt kan se dem. Men det behövs också utbildning och övning så att alla vet hur de ska göra i en sådan situation. Med tanke på att man ibland bara har några minuter på sig att ta sig ut ur en byggnad kan ett väl genomtänkt utrymningssystem vara livsavgörande.


Ett system behöver underhåll

För ett väl fungerande utrymningssystem behövs utrymningsplaner, skyltar, vägledande markeringar, nödbelysning m.m.. Men ett system behöver också underhållas. Några nedrivna skyltar, en ombyggnad där t.ex. dörrar har flyttats kan göra så att människor inte hittar vägen ut. Regelbundet underhåll som utförs på rätt sätt förhindrar att detta sker.


Vår kompetens – din säkerhet

Det behövs även kunskap hos den som projekterar och installerar systemet. Vi kan hjälpa till med en teknisk översyn av era lokaler och föreslå ett lämpligt utrymningssystem. Vi kan även sätta ihop utbildnings- och övningspaket som är anpassat för era behov. Välkommen att kontakta oss!

Nödbelysning
Brandstege
 
 

Nödbelysning

När den vanliga belysningen slutar att fungera behövs ett reservsystem som gör att den normala verksamheten kan fortsätta eller att människor kan sätta sig i säkerhet. Det här är speciellt viktigt om det är mång i byggnaden som inte känner till lokalerna så bra.


Låt inte strömavbrott hindra dig från att se

Nödbelysning, som är ett samlingsbegrepp för reservbelysning och utrymningsbelysning, ska normalt fungera med full effekt under minst 60 minuter vid ett strömavbrott. Under den tiden hinner man i allmänhet vidta de säkerhetsåtgärder som behövs för både verksamheten och de människor som finns i byggnaden.


Vad säger reglerna om utrymningssystem?

Boverket anger i sina byggregler (BBR): ”Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan. Vägledande markeringar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt.”


Det här lagkravet visar hur viktigt myndigheterna anser att nödbelysning är. De som är ansvariga för en verksamhet måste se till att det här kravet uppfylls och att säkerheten för medarbetare och andra upprätthålls.


Mycket att välja bland

Nödljusarmaturer finns i ett varierat utbud som passar in i alla typer av lokaler. Brandskyddskoncept samarbetar med ledande tillverkare av armaturer och kan erbjuda både produkter och kunnande av hög klass.


Boverkets byggregler

har ett speciellt avsnitt (kap 5) som handlar om brandskydd. Vid sidan av tekniska lösningar för kontruktion läggs stor vikt på utrymning vid brand. En av de saker som betonas är kravet på att ha en fungerande nödbelysning så att utrymning kan ske säkert och effektivt.