BRANDTÄTNING

Brandskyddskoncept är ett företag i Stockholm som arbetar med brandsäkerhet och brandtätning är ett tryggt och säkert sätt att hindra att bränder sprids i fastighet.

SÄKRAR UTRYMMEN OCH RÄDDAR LIV


När du brandtätar säkrar du utrymmen för en angiven tid. Det innebär att du ser till så att ett slutet utrymme kan stå emot en brand under en bestämd tid. Hur länge bestäms redan i ritningsstadiet. Genom att täcka igen hålrum och genomföringar som har gjorts för bland annat rör och kablar, kan en så kallad brandcell stå emot rök, gas och lågor under den tid som krävs för att lokalen ska hinna utrymmas.


Att brandtäta är med andra ord viktigt, till och med livsviktigt. Utan korrekt utförd brandtätning kommer byggnaden att rasa och utrymmet att rökfyllas så mycket att människor inte överlever. Brandtätning är vanligast i offentliga miljöer som flervåningshus, sjukhus, badhus, idrottshallar och liknande, där många människor vistas och vikten av att hinna köpa sig tid för utrymning är stor.

brandskyddskoncept_tätning_stockholm
fireseal_400
brandtätning_brandskyddskoncept

Brandtätning - varför?


Att brandtäta handlar om att hindra eld och rökgas från att hinna spridas i en byggnad innan den har hunnit utrymmas. Genom att brandtäta minskar man risken för stora ras och allvarliga skador – på material och på människor. Att brandtäta är alltså av största vikt.


Brandtätning är en stark garanti för brandsäkerhet i en byggnad. Den fungerar utan att någon släckutrustning behöver hanteras, något larm aktiveras eller att räddningstjänsten behöver rycka ut. Att stänga in branden är ett billigt och effektivt skydd som fungerar lika bra året om.

Bränder som sprids mellan våningsplan är en vanligt förekommande brandfara i moderna byggnader. Även kabel- och ventilationsstråk innebär en risk för spridning av bränder, då rök och gaser som lätt antänds sprids med hög hastighet. Andra säkerhetsåtgärder som branddörrar och brandcellsgränser räcker inte till om branden i stället kan sprida sig i olika hålrum, som ovanför innertak eller i ventilationsschakt.


BRANDSKYDDSKONCEPT är certiferade brandtätare av Fireseal produkter.


Hör av dig till oss om du behöver hjälp med brandtätning.

 
 
 
 
brandtätning_stockholm_brandskyddskoncept
brandtätning_stockholm
tätning_runt_plaströr

Brandcell - vilka typer finns detBrandceller är de utrymmen som kan och ska stå emot brand under en bestämd tid, och på så sätt hindra att branden sprids innan övriga utrymmen har hunnit utrymmas. En brandcell delas in med brandavskiljande väggar.


NÄSTAN ALLA UTRYMMEN MED VÄGGAR, GOLV OCH TAK


En brandcell kan vara allt från ett enskilt rum, trapphus eller en lagerlokal, till ett våningsplan i ett bostadshus. Det är med andra ord ett utrymme som är avgränsat från övriga byggnaden med hjälp av brandtåliga golv, väggar och tak – så kallade brandväggar. En brandcell ska kunna stå emot eld och rökgas under en specifikt angiven tiden, så att det inte sprids vidare till övriga utrymmen. Tiden varierar beroende på brandklass, vilket i sin tur styrs av byggnadstyp – om det till exempel är ett lägenhetshus, en skola eller kanske en simhall. Men målet är alltid detsamma: att begränsa spridningen av en eventuell brand och hindra att den når fler rum. En brandcell får dock inte sträcka sig över fler än två våningsplan.


BENÄMNING AV BRANDCELLER


Alla brandceller får en benämning, som står för hur länge utrymmet ska kunna stå emot bland annat eld och rökgas. Benämningarna anges i bokstäver och siffror. Medan tiden anges i minuter, står bokstäverna för brandcellernas olika funktioner:

  • R bärighet
  • E brandtäthet
  • I  värme
  • M mekanisk påverkan 
  • C automatisk dörrstängning

 

Att tänka på! En väldigt viktig faktor för att brandceller ska kunna stå emot brand, är att dess brandväggar brandtätas korrekt. Det är också viktigt att de öppningar som görs i dem vid arbete med bland annat kabel, vvs och andra installationer blir fackmannamässigt tätade.

GEDIGET BRANDSKYDDSARBETE RÄDDAR LIV


Mycket har hänt inom brandsäkerhet de senaste decennierna, men fortfarande startar – och sprids – varje år ett stort antal bränder i Sverige. 2017 skedde över 10 000 räddningsinsatser för att släcka bränder i byggnader i Sverige. 2731 av dessa bränder hade spritt sig utanför startområdet och fortfarande pågick fortfarande när räddningstjänsten kom till platsen. Samma år fick dessutom 110* personer sätta livet till i dessa eldsvådor. För att minska antalet bränder behövs ett omfattande och systematiskt brandskyddsarbete på många plan, där det byggnadstekniska skyddet och korrekt utförda brandtätningar tillhör det mest grundläggande. Brister i brandtätningen innebär stora risker för både människor och egendom.


ENORMA KOSTNADER FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET


Förutom risken att människor kommer till skada innebär bränder stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Enligt Brandskyddsföreningen beräknas kostnaden bara för landets skolbränder årligen uppgå till närmare en miljard kronor. Inte bara kostar själva räddningsarbetet, saneringen och reparationen eller återuppbyggnaden av fastigheten. Företag och privatpersoner förlorar tillhörigheter för enorma summor och organisationerna tappar även produktionsintäkter. Utöver detta tillkommer det pris som miljön får betala i form av utsläpp av de miljöfarliga ämnen som bränderna frigör, den stora mängd vatten som går åt vid släckningsarbetet och de materiella resurser som krävs för att ersätta vad som gått förlorat.

Att prioritera brandtätning och säkerställa att tätningarna utförs korrekt av utbildade personer är självklart inte den enda nyckeln till att förhindra bränder och minska antalet dödsfall och skador på grund av eldsvådor i byggnader. Men det är en avgörande hörnsten i det preventiva arbetet, som räddar liv.

Brandskyddskoncept är ett företag i Stockholm som arbetar med brandsäkerhet och brandtätning är ett tryggt och säkert sätt att hindra att bränder sprids i fastighet.