Brandskydd i fritidsbåt

Brandskydd i fritidsbåt 


Enligt de flesta försäkringsvillkor ska alla motordrivna båtar vara utrustade med minst en tvåkilos handbrandsläckare med pulver. Om båtens längd överstiger tio meter ska den ha minst två.Lär dig var brandsläckarna finns och hur de används. Vibrationerna i en båt gör ofta att pulvret i handbrandsläckare klumpar ihop sig. Ta därför för vana att ta loss släckaren och vänd den några gånger då och då samtidigt som du kontrollerar att mätaren på de tryckladdade släckarna fortfarande pekar på grönt.


Spritkök och gasolspisar

Lågan från ett spritkök är ibland svår att upptäcka. Olyckor är vanliga i samband med påfyllning. Gasolspisar och gasolvärmare är andra brandrisker ombord. Båtens rörelser gör att skarvar och anslutningar kan lossna.


Använd aldrig en kolgrill i en båt. Lagra heller aldrig sprayflaskor, gasol eller liknande i motorrum eller ett annat utrymme där en brand kan tänkas uppstå.


Om båten börjar brinna ...

En brinnande båt exploderar sällan men tryckkärl, sprayflaskor och gasoltuber etc kan i värsta fall explodera och utgöra personfara om de hettas upp vid mer långvarig brandpåverkan.


Undvik att genast hoppa i vattnet vid brand ombord till sjöss om du inte omedelbart hotas. En brand i vätskor som läckt ut brukar dämpa sig efter bara någon minut.


Stanna motorn och styr fören mot vinden.


Stäng bränslekranen och vrid av gasolen på huvudkranen.


Stäng av huvudströmmen.


Använd handbrandsläckaren om det går utan att ta för stora risker. En pulversläckare har flera meters kastlängd och pulvret är mycket effektivt mot vätskebränder.


Spruta med korta svepande rörelser tills lågorna har slagits ner. Kontrollera effekten och spruta en gång till så att du är övertygad om att det är helt släckt. Tömningstiden för en 2-kilos släckare är ca 8 sekunder. Försök därför spara på pulvret.


Se till att larm har gått fram och att alla har en ordentlig flytväst på sig innan ni överger båten. Stanna i närheten tills hjälpen kommer fram.


Om branden bryter ut medan du befinner dig i en hamn med andra förtöjda båtar bör du göra vad som går för att hindra att branden sprider sig.


Checklista


Tankning av fritidsbåt

Stäng av huvudströmbrytaren, det räcker inte med bara tändningen.


Motorrumsfläkten skall vara påslagen för att få bort giftig ånga.


Var säker på att du fyller på bränslet på rätt ställe. Vissa båtar är modifierade och har påfyllningshål på utsidan som inte är vidarekopplat.


Se till att handtagen är jordade när du tankar båten. Om de inte är det kan du koppla en jordad kabel till båten så att inte statisk elektricitet uppstår vilket kan skapa en gnista. Detta kan även hända vid tankning dunk till dunk, även om det är extremt ovanligt. På tankstationer ska handtagen vara jordade.


Brandsläckare skall alltid finns nära till hands om olyckan skulle intträffa.


Stäng av gasolflaskor innan du tankar.


Ingen ska finnas ombord på båten när den tankas för att ni lättare ska kunna söka skydd vid olycka.


Dieselbakterier kan förorsaka betydande skador på spridare, pumpar och i värsta fall totalt bränslestopp. För att förebygga mikroorganismerna så skall du undvika kondensvatten i bränsletanken.


Det är bra att gå igenom systemet två gånger per år för att säkerhetsställa dess funktion samt leta läckor, dåliga kopplingar eller slangar. Du ska också säkerhetsställa att tanken är helt utan rostskador.


En lös bensintank skall lyftas ut ur båten, då det lätt blir gasbildning som ligger kvar i skrovet

Brandskydd i gästhamnar


Den största risken för brandspridning mellan båtar finns nattetid när det kan dröja innan en brand upptäcks och bekämpas.Den som driver en gästhamn kan vidta flera olika brandskyddsåtgärder för att åstadkomma ett gott skydd mot brand i hamnen. Det allmänna rådet och kommentarerna behandlar de viktigaste åtgärderna för detta arbete.


För information om brandskyddet i fritidsbåtar hänvisas till Sjöfartsverket, Sjösäkerhetsrådet, försäkringsbolag, båtlivsorganisationer och lokala båtklubbar.


Brandskyddsåtgärder i gästhamnar

Syftet med de brandskyddsåtgärder som redovisas här är att begränsa risken för brandspridning mellan båtar i gästhamnar samt att begränsa konsekvenserna om brand uppstår. Den största risken för brandspridning mellan båtar finns nattetid när det kan dröja innan en brand upptäcks och bekämpas.


Bränder i gästhamnar uppstår framför allt i båtarna och människor skadas vanligen av brand i den egna båten. Det är därför främst den enskilde båtägaren som kan minska risken för brand och skador orsakade av brand genom att ha ett gott brandskydd i båten.


Ägaren har ansvaret

Ansvaret för brandskyddet ligger på den som driver eller äger hamnen. Där ska vara bra brandsäkerhet och den ansvarige ska enligt lagen om skydd mot olyckor driva ett systematiskt brandskyddarbete. Detta omfattar rutiner, klar ansvarfördelning, utbildning av personal, lämplig släckutrustning, information till gäster, larmning mm.


Allt ska vara dokumenterat. Tillsyn av att brandsäkerheten sker vid behov av räddningstjänsten som kan ställa krav på förbättringar eller ge råd och tips.


Inriktningen med de allmänna råden är att öka brandsäkerheten vid hög beläggning. Där ingår larmning och väckning av dem som finns i båtar samt brandsläckningsutrustning lämpad för att hindra brandspridning mellan båtar. Dessutom kanske annan utrustning behövs för att hindra spridning av brand.


Båtägare kan påverka brandrisken genom att vara försiktig med alla de brandrisker som finns ombord. Det är också lämpligt att varje båt, där man övernattar, har en brandvarnare.


Den som driver en gästhamn kan vidta flera olika brandskyddsåtgärder för att åstadkomma ett gott skydd mot brand i hamnen. Dessa allmänna råd och kommentarer behandlar de viktigaste åtgärderna för detta arbete.


Båtarnas placering i gästhamnen

I en gästhamn bör båtarna placeras så att brandspridning försvåras och så att det är möjligt att snabbt förflytta dem i händelse av brand. Båtarna bör också placeras så att de kan nås med hamnens släckredskap. Av dessa skäl bör inte fler än tre båtar i en rad förtöjas långsides utanpå varandra.


Då båtar förtöjs med för eller akter mot brygga eller kaj bör det, för att hindra brandspridning, göras avskiljningar mellan båtarna var fyrtionde meter. En sådan avskiljning bör utgöras av ett fritt utrymme på 4 meter.


Släckutrustning och annan utrustning

Släckutrustning bör finnas tillgänglig om det finns risk för brandspridning mellan båtarna i hamnen. Släckutrustningen bör vara sådan att båtarnas besättningar kan hantera den själva.


Det bör finnas fast släckutrustning i de hamnar som vid samma tillfälle används av fler än 80 gästande båtar i en sammanhängande del av hamnen.


Släckutrustningen bör placeras väl synlig vid kajen och vid varje brygga samt i anslutning till en reception eller serviceanläggning. Den bör om möjligt placeras tillsammans med annan utrustning för livräddning eller sjukvård. Fast släckutrustning bör placeras så att den kan användas för alla båtar i gästhamnen. Handbrandsläckare bör placeras så att alla båtar har högst 50 meter till närmaste släckare.


Brandvakt och rutniner vid brand

Brandvakt bör finnas tillgänglig under den normala nattvilan om inte tillräckligt gott brandskydd kan upprätthållas genom båtarnas placering. Det bör finnas rutiner för dessa tillfällen.


Exempel på situationer, då brandskyddet inte kan upprätthållas genom båtarnas placering, kan vara överbeläggning på grund av hårt väder, särskilda evenemang på orten, tillfällig säsongsbetonad överbeläggning, större regattor etc.


Det bör finnas rutiner som beskriver hur hamnens personal ska agera i händelse av brand för att varna båtarnas besättningar, larma räddningstjänsten, flytta båtar, bekämpa branden och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att begränsa skadorna till följd av branden.


Information till gästerna

Hamnens gäster bör på lämpligt sätt informeras om hamnens brandskydd, var det finns släckredskap och vilka regler som gäller för hantering av till exempel grillar, bränsle, värmare och landströmsanslutning.


Andra åtgärder som kan bidra till att upprätthålla ett bra brandskydd kan vara att ha färdiga rutiner för att anvisa båtar till lediga platser i närliggande hamnar.
Tillbakapil