TILLSTÅNDSBLOCK

Tillståndsblock heta arbeten

Tillståndsblock för heta arbeten. Bästa pris, 39 kr/st vid köp av minst 200 stycken. Här kan du köpa tillståndslista, blankett för att fylla i säkerhetsregler för heta arbeten.


Förändringar i tillstånds- och kontrollistan från 1 oktober 2017:


 • Tidsgräns för tillståndets giltighetstid har ändrats från 48 timmar till så kort tid som möjligt, normalt inte längre än en dag/ett skift.
 • Punkten som tar upp urkoppling av brandlarm hänvisar till checklista för tillfällig avstängning av brandskyddssystem, blankett SBF 175.
 • Tillståndsansvarig ska underteckna blanketten en gång till när arbetet är klart. Men denna underskrift bekräftar den tillståndsansvariga att arbetet är utfört och att arbetsplatsen är kontrollerad med avseende på brandsäkerhet.


Pris ex moms:


200st  - 19kr/st

100st  - 25kr/st

50 st   - 29kr/st

1st      - 35kr/st


Vi har tillståndsblock på flera språk som engelska, polska och ryska.

Skicka förfrågan.

Tillståndsblock_heta_arbeten_billigast
Heta_arbeten_tillståndsblock_29kr
 
 
 
 
 
 
200st á 19kr/st
100st á 25kr/st
50st á 29kr/st
1st á 35kr/st
 
 
 

Tillståndsblock, blankett för heta arbeten Upplaga 2017 • Vår egen produktion av tillståndsblock!
 • Förbättrad och tydligare lista som är uppdaterad 1.oktober 2017.
 • Denna version är med logga från Brandskyddskoncept.


 • Tillstånd ska alltid fyllas i för varje arbete som alstrar värme eller gnistor.
 • Utför heta arbeten säkert - gå igenom tillståndslistan.
Vårt pris, 19 kr/st sparar du 61kr per block!


 • Priset gäller för beställning av minst 200 block.
 • Blocket innehåller säkerhetsreglerna för Heta Arbeten, samt 15 ex av blanketten

             Tillstånd/Kontrollista Heta Arbeten.Tillstånd/Kontrollista Heta Arbeten 2018.

 • Till varje blankett finns två kalkerblad.
 • Bladen är hålade. Blocket har formatet 140 x 265 mm.

              (Prisjämförelse 80 kr/st hos Brandskyddsföreningen)
Förändringar i tillstånds- och kontrollistan från 1 oktober 2017:


 • Tidsgräns för tillståndets giltighetstid har ändrats från 48 timmar till så kort tid som möjligt, normalt inte längre än en dag/ett skift.
 • Punkten som tar upp urkoppling av brandlarm hänvisar till checklista för tillfällig avstängning av brandskyddssystem, blankett SBF 175.
 • Tillståndsansvarig ska underteckna blanketten en gång till när arbetet är klart. Men denna underskrift bekräftar den tillståndsansvariga att arbetet är utfört och att arbetsplatsen är kontrollerad med avseende på brandsäkerhet.Tillstånd


Hur ges tillstånd för Heta Arbeten®?

Tillståndet utfärdas alltid på den plats där arbetet ska utföras. Tillståndsansvarige, hetarbetaren/entreprenören och brandvakten går tillsammans igenom arbetet och identifierar, bedömer och beslutar om de brandrisker som finns på platsen.


Efter bedömning ges ett tillstånd genom att fylla i en tillståndslista där samtliga regler gåtts igenom. Tillståndsansvarig hetarbetaren och brandvakten skriver tillsammans under listan .


Hur länge får ett tillstånd gälla?

Tillståndet ska utfärdas för så kort tid som möjligt och bör normalt inte gälla längre tid än en dag/ett skift. Riskbedömningen i samband med tillståndsgivningen ska avgöra hur länge förhållandena på arbetsplatsen kan förväntas vara oförändrade med avseende på brandrisker. Tillstånd ska inte ges över en längre tid än så. Om förhållandena ändras ska ett nytt tillstånd ges.


Arbetet ska planeras på ett sådant sätt att Heta Arbeten genomförs så snabbt som möjligt. Om arbetet beräknas ta 3 timmar så ska tillstånd ges för 3 timmar inte för hela dagen.


Om tillståndet är giltigt längre tid än en dag/ett skift så ska dagliga kontrollrutiner på den plats där arbetet utförs säkerställa att förhållandena och förutsättningarna för tillståndet inte ändras. Om förhållandena ändras ska ett nytt tillstånd ges.


Kommentar: Tidsgräns för tillståndets giltighetstid var tidigare längst 48 timmar. Detta kan ge en falsk trygghet då försäkringsbolagen ofta har regler med giltighetstider som är kortare än 48 timmar. Därför har denna tidsgräns tagits bort från 1 oktober 2017. Istället ska varje tillståndsprövning bygga på den riskbedömning som hetarbetsteamet gör inför varje nytt tillstånd för Heta Arbeten®. 


Hur länge ska man spara Heta Arbeten® tillståndet som är utfärdat?

Det är upp till ditt försäkringsbolag och ditt eget företag att avgöra. Olika försäkringsbolag kan ha olika regler så det är bra att kontrollera med dem. En allmän rekommendation är dock att arkivera tillståndet minst 1 år, gärna 2 år.


Vad gäller vid jourtjänst i flerbostadshus?


 • Hetarbetaren agerar själv tillståndsansvarig och går själv igenom alla säkerhetsregler på tillståndsblanketten.
 • När alla säkerhetsåtgärder har vidtagits fyller hetarbetaren i alla uppgifter och skriver under i två exemplar.
 • Brandvakt ska utses på vanligt sätt enligt säkerhetsregel 2. (arbete kan inte påbörjas innan brandvakten finns på plats).
 • Efter avslutat arbete översänder hetarbetaren ett exemplar av tillståndet till beställaren och spar ett exemplar själv.


Går det att göra en egen tillstånd/kontrollista för Heta Arbeten®?

Ja det går bra. Tillstånd/kontrollista ska minst omfatta de punkter som finns med på Brandskyddsföreningens blankett tillstånd/kontrollista SBF HA-004 samt möta de behov som finns i den verksamhet som berörs.


Kan tillstånd/kontrollista vara i form av en digital checklista?

Det går bra att ha en digital checklista. Checklista ska minst omfatta de punkter som finns med på Brandskyddsföreningens blankett tillstånd/kontrollista SBF HA-004 samt möta de behov som finns i den verksamhet som berörs. Tillstånd/kontrollista ska också ha möjlighet att signeras av tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt.


När ska ”Checklista högriskkonstruktioner tätskiktarbeten i brandfarliga byggnadskonstruktioner användas vid tillståndsgivning av Heta Arbeten på tak?

Det rekommenderas starkt att checklistan används vid alla Heta Arbeten som utförs på tak som ett komplement till den allmänna tillstånds- och kontrollistan. Detta eftersom takkonstruktioners brännbarhet ofta är svåra att bedöma och att vissa konstruktioner är extra brandfarliga så kallade högriskkonstruktioner. För mer information läs i vår grundbok Heta Arbeten under kapitel 10.3.
Säkerhetsregler


Säkerhetsregler för Heta Arbeten

 

Tillstånd

 

Den som avser att bedriva eller låta bedriva Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats (t ex ägare eller brukare av fastighet eller total-/generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand.

 

Om fara för brand bedöms föreligga, får Heta Arbeten utföras endast under förutsättning att den tillståndsansvarige

 

utfärdar tillstånd för arbetena på Brandskyddsföreningens blankettTillstånd/Kontrollista för Heta Arbeteneller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld.

under arbetenas utförande förvissar sig om att nedanstående säkerhetsregler följs.

Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett honom skriftligen medgivit detta.

 

Den tillståndsansvarige får inte utföra de Heta Arbetena.

 

 

 

Säkerhetsregel 1 – Heta arbeten Behörighet

 

Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för Heta Arbeten.

 

Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

 

 

 

Säkerhetsregel 2 – Heta arbeten Brandvakt

 

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de Heta Arbetena utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.

 

Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.

 

Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.

 

 

 

Säkerhetsregel 3 – Heta arbeten Brandfarlig vara

 

För arbete i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas av den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.

 

 

 

Säkerhetsregel 4 – Heta arbeten  Städning och vattning

 

Arbetsplatsen ska vara

 

städad

vid behov vattnad.

 

 

Säkerhetsregel 5 – Heta arbeten Brännbart material

 

Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska

 

flyttas bort

skyddas genom övertäckning

avskärmas.

 

 

Säkerhetsregel 6 – Heta arbeten Dolda brännbara byggnadsdelar

 

Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt vid konstaterad brandfara

 

skyddas

göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.

 

 

Säkerhetsregel 7 – Heta arbeten Otätheter

 

Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara

 

tätade

kontrollerade med hänsyn till brandfaran.

 

 

Säkerhetsregel 8 – Heta arbeten  Släckutrustning

 

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2x6 kg pulver).

 

Vid takläggning krävs:

 

Vid takläggning krävs slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2 x 6 kg pulver). Alternativt gäller tre certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 3 x 6 kg). Vid takläggning krävs alltid att brytverktyg och handstrålkastare finns på arbetsplatsen.

 

 

 

Säkerhetsregel 9 – Heta arbeten Svetsutrustning

 

Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.

 

 

 

Säkerhetsregel 10 – Heta arbeten Larmning

 

Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll

 

Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.

 

 

 

Säkerhetsregel 11 – Heta arbeten Torkning och uppvärmning

 

Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.

 

 

 

Säkerhetsregel 12 – Heta arbeten Torkning av underlag och applicering av tätskikt

 

Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 ºC.

 

 

 

Säkerhetsregel 13 – Heta arbeten Smältning av asfalt

 

Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.


 

Tillstånsblock_heta_arbeten