SBA

Med ett välfungerande SBA på din arbetsplats så blir ni bättre förberedda vid uppkomst av brand, samt får personal och medarbetare mer uppmärksamma på verksamhetens riskområden och kunskap att förebygga dessa.


RDMS – Systematiskt brandskyddsarbete på webben och mycket mer


RDMS – ett webbaserat ledningssystem för uppföljning och dokumentation av brandskyddsarbete.


Brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollanter får ett enkelt verktyg som fungerar i vardagen.


Kontrollronder och kontrollpunkter registreras i RDMS. När det är dags för kontroll får kontrollanten ett påminnelsemail. Kontrollen genomförs och eventuella avvikelser registreras i systemet. Avvikelser följs upp och brister kan rapporteras till ansvariga. Efter åtgärd bockas brister av som åtgärdade.


Allt är webbaserat och brandskyddsansvarig kan följa upp att arbetet utförs. Ansvarige loggar in med sin behörighet och får se kontrollronder och avvikelser från alla platser eller butiker runt om i landet.


I systemet finns all brandskyddsdokumentation och behöriga kan ändra och uppdatera både branskyddspolicy, kontrollritningar, utbildningsprogram m.m.


RDMS är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det Systematiska Brandskyddsarbetet. Systemet anpassas till företagets risker och arbetsrutiner. Checklistor, instruktioner och brandskyddsritningar utformas specifikt för riskerna i byggnaden.


Systemet kan även användas som ledningssystem för SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete, miljöarbete eller fysisk fastighetssäkerhet.


Redan idag används systemet av många aktörer, bland annat Storstockholm Lokaltrafik och Karolinska Institutet m.fl.

Webbaserad SBA Brandskyddskoncept

Funktioner i RDMS ledningssystem


RDMS har många funktioner som gör systemet både flexibelt och användarvänligt


Dokumenthantering


Brandskyddsdokumentation skapad i word, excell eller pdf-format kan lagras i systemet. Alla användare kan ladda ner de dokument eller rapporter som han eller hon har användning för och behörighet till.

Här sparas också brandskyddsritningar för olika byggnader eller instruktioner som berör ett specifikt kontrollobjekt

Webbaserad sba arbete
Register över anläggningar och platser


Här registreras olika anläggningar eller platser runt om i landet. Det kan vara olika fabriker, butiker eller andra geografiska platser. På varje plats kan olika byggnader eller andra kontrollobjekt registreras. En byggnad kan sedan delas in i olika delar eller våningsplan för att anpassas till en brandskyddskontrollants ansvarsområde.


Kontrollobjekt och brandredskap


Brandskyddsutrustning, utrymningsvägar och olika brandrisker registreras i systemet. De kan vara generella eller kopplade till en brandskyddsritning med viss placering i byggnaden. Vid kontrollen kan brister anges och kopplas till de olika kontrollobjekten.


Kalender med planerade och utförda kontroller


Brandskyddskontroller, revisionsbesiktningar och alla typer av kontroller kan registreras i en kalender. När det är aktuellt att utföra kontrollen följer systemet upp att arbetet sker.

Brister och åtgärder registreras och kan efteråt följas upp så att inga kvarstående brister består. Allt som sker registreras med datum och inloggad person.


Rapporter


Rapporter kan när som helst skrivas ut t.ex placeringslistor, statusrapporter och bristlistor. Även skriftlig redogörelse enligt Lagen om Skydd mot Olyckor hanteras av RDMS.


Statistik på papper eller grafiskt på skärm


När du loggar in i systemet visas grafiskt och enkelt statusen på brandskyddet i ditt ansvarsområde. Det går också att ta ut statistik på platser, kontrollobjekt eller annat som gör att brandskyddsansvarig får en bättre överblick eller uppföljning på brandskyddet.


Flexibelt och rollstyrt


Varje användare loggar in med sin behörighet. Startbild och den information som är tillgänglig styrs per användare utifrån vilken roll och ansvarsområde användaren har.

Användaren har beroende på sin roll på företaget olika behörigheter för att göra brandskyddskontroller och se eller ändra i checklistor och rutinbeskrivningar.


Enkelt och användarvänligt


Allt är webbaserat vilket underlättar arbetet i större organisationer eller i företag med verksamheter på olika platser i landet. All rapportering sker över webben eller per e-post.

Till åtgärder och brister kan fotografier, skriftliga instruktioner eller andra filer knytas som gör att det blir lätt att förstå eller enkelt att rapporteraOm LSO lagen.


Lagen om skydd mot olyckor innebär att du som ansvarar för en verksamhet också är skyldig att se till att brandskyddsarbetet fungerar. Alla arbetsplatser ska ha en särskild organisation med brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Du ska se till att interna brandskyddskontroller genomförs regelbundet och att hela din personal informeras, utbildas och övas inför olika scenarier.


För att underlätta brandskyddsarbetet kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support.


Vi tar vårt ansvar så att du, din verksamhet och dina anställda ska vara trygga.

ID06

Vill du koppla dina utbildningar till ditt ID06-kort? Brandskyddskoncept är ackrediterad kompetensregistrartor och kan registrera samtliga utbildningar du har gått hos oss.


Kontakta oss så hjälper vi dig.

Brandskyddskoncept försäkrade via IF
Brandskyddskoncept medlem i Svebra
Brandskyddskoncept återförsäljare av dafo brand
Brandskyddskoncept heta arbeten arrangör
Brandfarliga_arbeten_utbildning
Brandskyddskoncept medlem i HLR rådet

Undrar du något eller vill boka utbildning?

Brandskyddskoncept blogg
Brandskyddskoncept instagram
Brandskyddskoncept Facebook
Brandskyddskoncepts hemsida
Brandskyddskoncept

en del av

Nordic Group Concept AB

org. nr. 559114-2426