HETA ARBETEN VÄSTERÅS


Heta arbeten utbildning i Västerås

varje vecka.

Kurs pris från 2250kr. Tillståndsansvarig, brandvakt och heta arbetare. Ta din certifikat billigt hos oss.


Behöver du/ni Heta Arbeten utbildning

i Västerås

polska eller ryska, litauiska, serbiska, bosniska

eller kroatiska, franska,

tyska och engelska.

 

Det går jätte bra, ring eller maila

oss.

tillståndsblock heta arbeten
Heta arbeten släckkärra
Heta arbeten
Heta arbeten Stockholm

Heta Arbeten

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några. De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare. Innan Heta Arbeten kan utföras måste tre

funktioner finnas bemannade. En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet.

Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat. Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även

brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat. Slutligen då hetarbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra arbetet krävs ett giltigt certifikat.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare.

Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Digitalt certifikat Nya Heta Arbeten har du alltid ditt certifikat tillgängligt.

När Nya Heta arbeten lanserades i januari 2015 blev det samtidigt möjligt att lagra Heta Arbeten-certifikatet digitalt för de hetarbetare som gått den

utbildningen ochgenomfört ett digitalt certifieringstest.Det innebär att ditt certifikat är ständigt tillgängligt via hetaarbeten.se för både dig

som hetarbetare och beställare.


Heta Arbeten 

Kurs: heldag, 6x45 min teori och praktiska övningar,Svenska/engelska spåket:

Pris: 2650 kr ex. moms / person /


Se våra aktuella kurser och anmäl dig. Företag som har utländsk org. nummer betalar faktura innan kursstarten.

Heta Arbeten i Västerås

(Endast i kundens lokaler)

xxxxxx
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkänner
 
 
Heta_arbeten_Stockholm

Företags erbjudande
Om ni är en större grupp eller ett större företag

så kan vi utbilda er på plats.

I alla Stockholms kommuner som Solna, Lidingö, Täby, Kista, Valentuna, Sollentuna  och Upplands Väsby kan vi hjälpa med heta arbeten utbildning.

Företagsanppasade utbildningar har vi i följande städer:

Uppsala, Västerås, Karlstad, Nörrköping, Linköping,

Jönköping, Örebro, Göteborg, Umeå, Sundsvall, Gävle och Malmö.


Vi kan även erbjuda kvällskurs och helgkurs.

Priser för kurs hos er inom Stor Stockholm:

Dagtid vardagar: (exkl. moms)

3st      2850kr/st

4-12st      2650kr/st

13-16st    2350kr/st

17-20st  2250kr/st mest prisvärda

utbildningen i Stockholm.

Utanför Stor Stockholm tillkommer framkörningsavgift 400kr ex moms.

Lokal, fika och lunch ingår inte.

Inga ytterligare avgifter tillkommer.


Om ni vill ha utbildning på annat språk så tillkommer en liten extra avgift.


Avbokningsregler

Kostadsfri avbokning senast 24 timmar innan kursstart. Annars debiteras hela kursavgiften.

Brandskyddskoncept_lokal
Brandskyddskoncept_heta_arbeten_stockholm

Nya tillståndsblock Heta arbeten 2018


Nu är de här. Nya tillståndsblock,språk svenska, följer regler i Heta arbeten som gäller från och med 1.januari 2018.

Förändringar i tillstånds- och kontrollistan från 1 oktober 2017:

 

Tidsgräns för tillståndets giltighetstid har ändrats från 48 timmar till så kort tid som möjligt, normalt inte längre än en dag/ett skift.

Punkten som tar upp urkoppling av brandlarm hänvisar till checklista för tillfällig avstängning av brandskyddssystem, blankett SBF 175.

Tillståndsansvarig ska underteckna blanketten en gång till när arbetet är klart. Men denna underskrift bekräftar den tillståndsansvariga att arbetet är utfört och att arbetsplatsen är kontrollerad med avseende på brandsäkerhet.

Finns på andra språk som engelska, polska och ryska.

Pris från 39kr ex moms.Digitalt certifikat


I Nya Heta Arbeten har du alltid ditt certifikat tillgängligt.


När Nya Heta arbeten lanserades i januari 2015 blev det samtidigt möjligt att lagra Heta Arbeten-certifikatet digitalt för de hetarbetare som gått den utbildningen och genomfört ett digitalt certifieringstest.


Det innebär att ditt certifikat är ständigt tillgängligt via hetaarbeten.se för både dig som hetarbetare och beställare.


Genom att logga in på "Mina sidor" och klicka på certifiering i menyn visas certifikatet på din smartphone eller dators skärm. Beställare kan via hemsidan och menyn beställare/sök hetarbetare ange personnummer eller kundID på en hetarbetare för att se dennes certifikat.

Vad leder utbildningen Heta arbeten  till?

Efter genomförd kurs kommer du att ha goda kunskaper när det gäller brandfarliga heta arbeten som ska efterfölja gällande säkerhetsföreskrifter för att förhindra uppkomst av brand.

För vem?   

Kursen vänder sig till dig som arbetar med heta arbeten, t ex som rörläggare, brandskyddsansvarig, fastighetsskötare, lantbrukare, reparatör och andra som arbetar med heta arbeten på tillfälliga, icke brandskyddsgodkända, arbetsplatser.


Hur går utbildningen till?

Genomgång av:
 • Vad är Heta Arbeten
 • Ansvar och brottsbalken
 • Försäkringsvillkor
 • Larmning
 • Brandteori
 • Brandfarliga varor
 • Brandsläckare
 • Praktisk brandsläckning
 • Risker med och hantering av gasflaskor
 • Brandlarm
 • Förebyggande brandskydd
 • Tätskikt
 • Skadefall, statistik


Behörighet och certifikat

Efter kursen utfärdas ett certifikat för Heta Arbeten från Svenska Brandskyddsföreningen.


Certifikat fås direkt efter kurs.

Certifikatet ger behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra Heta Arbeten. Giltighetstiden är 5 år.

Heta arbeten utbildning stockholm
Heta Arbeten Stockholm Brandskyddskoncept
Heta arbeten stockholm Mälardalens fönsterrenoveringar AB

Säkerhetsregler


Säkerhetsregler för Heta Arbeten SBF HA-001


Tillstånd


Den som avser att bedriva eller låta bedriva Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats (t ex ägare eller brukare av fastighet eller total-/generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand.


Om fara för brand bedöms föreligga, får Heta Arbeten utföras endast under förutsättning att den tillståndsansvarige


utfärdar tillstånd för arbetena på Brandskyddsföreningens blankettTillstånd/Kontrollista för Heta Arbeteneller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld.

under arbetenas utförande förvissar sig om att nedanstående säkerhetsregler följs.

Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett honom skriftligen medgivit detta.


Den tillståndsansvarige får inte utföra de Heta Arbetena.


 


Säkerhetsregel 1 – Heta arbeten Behörighet


Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för Heta Arbeten.


Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.


 


Säkerhetsregel 2 – Heta arbeten Brandvakt


Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de Heta Arbetena utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.


Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.


Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.


 


Säkerhetsregel 3 – Heta arbeten Brandfarlig vara


För arbete i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas av den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.


 


Säkerhetsregel 4 – Heta arbeten  Städning och vattning


Arbetsplatsen ska vara


städad

vid behov vattnad.

 


Säkerhetsregel 5 – Heta arbeten Brännbart material


Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska


flyttas bort

skyddas genom övertäckning

avskärmas.

 


Säkerhetsregel 6 – Heta arbeten Dolda brännbara byggnadsdelar


Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt vid konstaterad brandfara


skyddas

göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.

 


Säkerhetsregel 7 – Heta arbeten Otätheter


Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara


tätade

kontrollerade med hänsyn till brandfaran.

 


Säkerhetsregel 8 – Heta arbeten  Släckutrustning


Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2x6 kg pulver).


Vid takläggning krävs:


Vid takläggning krävs slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2 x 6 kg pulver). Alternativt gäller tre certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 3 x 6 kg). Vid takläggning krävs alltid att brytverktyg och handstrålkastare finns på arbetsplatsen.


 


Säkerhetsregel 9 – Heta arbeten Svetsutrustning


Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.


 


Säkerhetsregel 10 – Heta arbeten Larmning


Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll


Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.


 


Säkerhetsregel 11 – Heta arbeten Torkning och uppvärmning


Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.


 


Säkerhetsregel 12 – Heta arbeten Torkning av underlag och applicering av tätskikt


Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 ºC.


 


Säkerhetsregel 13 – Heta arbeten Smältning av asfalt


Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.