BRANDFARLIGA ARBETEN UTBILDNING MALMÖ


Brandfarliga arbeten utbildning i Malmö

varje vecka.

Kurs pris från 1990kr. Tillståndsansvarig, brandvakt och brandfarliga arbetare. Ta din certifikat billigt hos oss.


Behöver du/ni Brandfarliga Arbeten utbildning

i Stockholm

polska eller ryska, litauiska, serbiska, bosniska

eller kroatiska, franska,

tyska och engelska.

 

Det går jätte bra, ring eller maila

oss.

 Brandfarliga arbeten
Brandfarliga arbeten
brandfarliga arbeten utbildning stockholm
Släckvagn
Släckvagn
Brandfarliga arbeten släckkärra
Aeeangör_Brandfarliga_arbeten_stockholm

Brandfarliga ArbetenBrandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.
Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.


Öppna kurser Nya Brandfarliga Arbeten varje vecka kursstart i Haninge, nära till dig som bor i Tyresö, Nacka, Farsta, Botkyrka, Huddinge.

Kurs: heldag, min teori och praktiska övningar,

fika och lunch ingår i pris.

Kurser som går från kl. 13.00 ingår fika.

Svenska/engelska spåket:

Pris: 2250 kr ex. moms / person Brandskyddskoncepts lokaler i Handen.


Se våra aktuella kurser och anmäl dig. Företag som har utländsk org. nummer betalar faktura innan kursstarten.

Öppna kurser Brandfarliga Arbeten 

xxxx
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
Godkänner
 
 
brandfarliga_arbeten_kurs_stockholm

Företags erbjudande
Om ni är en större grupp eller ett större företag

så kan vi utbilda er på plats.

I alla Stockholms kommuner som Solna, Lidingö, Täby, Kista, Valentuna, Sollentuna  och Upplands Väsby kan vi hjälpa med nya brandfarliga arbeten utbildning.

Företagsanppasade utbildningar har vi i följande städer:

Uppsala, Västerås, Karlstad, Nörrköping, Linköping,

Jönköping, Örebro, Göteborg, Umeå, Sundsvall, Gävle och Malmö.


Vi kan även erbjuda kvällskurs och helgkurs.

Priser för kurs hos er inom Stor Stockholm:

Dagtid vardagar: (exkl. moms)

3st      2850 kr/st

4-12st      2250 kr/st

13-16st    2100 kr/st

17-20st   1990kr/st mest prisvärda

utbildningen i Stockholm.

Stor Stockholm tillkommer framkörningsavgift 300kr ex moms.

Lokal, fika och lunch ingår inte.

Inga ytterligare avgifter tillkommer.


Om ni vill ha utbildning på annat språk så tillkommer en liten extra avgift.


Avbokningsregler

Kostadsfri avbokning senast 24 timmar innan kursstart. Annars debiteras hela kursavgiften.

Brandskyddskoncept_lokal
Brandskyddskoncept_brandfarliga_arbeten_stockholm

Nya tillståndsblock Heta brandfarliga arbeten 


Nu är de här. Nya tillståndsblock,språk svenska, följer regler i Heta arbeten som gäller från och med 1.januari 2018.

Förändringar i tillstånds- och kontrollistan från 1 oktober 2017:

 

Tidsgräns för tillståndets giltighetstid har ändrats från 48 timmar till så kort tid som möjligt, normalt inte längre än en dag/ett skift.

Punkten som tar upp urkoppling av brandlarm hänvisar till checklista för tillfällig avstängning av brandskyddssystem, blankett SBF 175.

Tillståndsansvarig ska underteckna blanketten en gång till när arbetet är klart. Men denna underskrift bekräftar den tillståndsansvariga att arbetet är utfört och att arbetsplatsen är kontrollerad med avseende på brandsäkerhet.

Finns på andra språk som engelska, polska och ryska.

Pris från 39kr ex moms.Certifiering


Det krävs ett giltigt certifikat för att få utföra arbeten med risk för brand, skriva tillstånd eller vara brandvakt. För att bli certifierad kan du gå utbildningen Brandfarliga Arbeten. Under utbildningen genomförs ett certifieringstest och vid godkänt resultat så är du behörig att utföra arbetet.


Du kan styrka din behörighet genom att söka fram din behörighet i databasen som du får tillgång till efter utbildningen och visa upp i samband med signering av tillståndsblanketten. Du kan också få ett plastkort som du visar upp.

Vad leder utbildningen Brandfarliga arbeten  till?

Efter genomförd kurs kommer du att ha goda kunskaper när det gäller brandfarliga arbeten som ska efterfölja gällande säkerhetsföreskrifter för att förhindra uppkomst av brand.

För vem?   

Kursen vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga arbeten, t ex som rörläggare, brandskyddsansvarig, fastighetsskötare, lantbrukare, reparatör och andra som arbetar med brandfarliga arbeten på tillfälliga, icke brandskyddsgodkända, arbetsplatser.


Hur går utbildningen till?

Genomgång av:
 • Vad är Brandfarliga Arbeten
 • Ansvar och brottsbalken
 • Försäkringsvillkor
 • Larmning
 • Brandteori
 • Brandfarliga varor
 • Brandsläckare
 • Praktisk brandsläckning
 • Risker med och hantering av gasflaskor
 • Brandlarm
 • Förebyggande brandskydd
 • Tätskikt
 • Skadefall, statistik


Behörighet och certifikat

Efter kursen utfärdas ett certifikat för Brandfarliga Arbeten.


Certifikatet ger behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra Brandfarliga Arbeten. Giltighetstiden är 5 år.

nya_brandfarliga_arbeten_utbildning_stockholm
utbildning_brandfarliga_arbeten

Brandfarliga arbeten utbildning i Stockholm

varje vecka.

Kurs pris från 990kr. Tillståndsansvarig, brandvakt och brandfarliga arbetare. Ta din certifikat billigt hos oss.


Behöver du/ni Brandfarliga Arbeten utbildning

i Stockholm

polska eller ryska, litauiska, serbiska, bosniska

eller kroatiska, franska,

tyska och engelska.

 

Det går jätte bra, ring eller maila

oss.

SäkerhetsreglerSäkerhetsregel 0 – Tillstånd


Den som avser att bedriva eller låta bedriva brandfarliga arbeten* (t.ex. ägare eller brukare av fastighet eller total-/generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. Om fara för brand bedöms föreligga, får arbetet utföras endast under förutsättning att den tillståndsansvarige: Utfärdar tillstånd för arbetena på Tillstånds- & checklista för Brandfarliga arbeten* eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld.

Under arbetenas utförande förvissar sig om att nedanstående säkerhetsregler följs. Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett hen skriftligen medgivit detta. Den tillståndsansvarige får inte utföra de Brandfarliga arbetena*.


Säkerhetsregel 1 – Behörighet


Den som ska utföra brandfarliga arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för brandfarliga arbeten.
Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.


Säkerhetsregel 2 – Brandvakt


Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de Brandfarliga arbetena* utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.
Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.
Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.


Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara


För arbete i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas från den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.


Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning


Arbetsplatsen ska vara:

 • Städad
 • Vid behov vattnad


Säkerhetsregel 5 – Brännbart material


Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska:

 • Flyttas bort
 • Skyddas genom övertäckning
 • AvskärmasSäkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar


Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt vid konstaterad brandfara:

 • Skyddas
 • Göras åtkomliga för omedelbar släckinsats


Säkerhetsregel 7 – Otätheter


Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara:

 • Tätade
 • Kontrollerade med hänsyn till brandfaran


Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning


Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2x6 kg pulver).

Vid takläggning krävs:
Vid takläggning krävs slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2 x 6 kg pulver). Alternativt gäller tre certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 3 x 6 kg). Vid takläggning krävs alltid att brytverktyg och handstrålkastare finns på arbetsplatsen.


Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning


Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.


Säkerhetsregel 10 – Larmning


Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll
Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.


Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning


Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.


Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt


Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 ºC.


Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt


Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Frågor och svar

 

Vad är Brandfarliga Arbeten?

Det är en utbildning för alla som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.


Uppfyller Brandfarliga Arbeten försäkringsbolagens villkor för utförande av tillfälliga brandfarliga arbeten?

Ja, Brandfarliga Arbeten uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Den som utbildats och blivit godkänd samt innehar ett giltigt certifikat är behörig att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten.


Motsvarar Brandfarliga Arbeten Brandskyddsföreningens konceptet Heta Arbeten?

Ja. Det är liknande utbildningar men olika utbildningsarrangörer och syftet är det samma. Den som genomfört utbildningen Brandfarliga Arbeten med godkänt resultat och innehar ett giltigt certifikat har behörighet att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten enligt försäkringsbolagens krav.


Vad krävs för att få ett certifikat för Brandfarliga Arbeten och utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete?

Utföraren ska gå en endagarsutbildning samt göra ett certifieringstest med godkänt resultat. Certifikatet består av ett plastkort eller att utföraren blir sökbar i databasen som visas upp när ett brandfarliga arbete ska utföras.


Vad krävs för att utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete?

Det ska finnas en organisation bestående av tillståndsansvarig, utförare och eventuell brandvakt. Samtliga ska ha gått utbildningen inom konceptet Brandfarliga Arbeten eller Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten och inneha ett giltigt certifikat.


Kan en tillståndsansvarig som gått utbildningen Brandfarliga Arbeten godkänna en utförare eller brandvakt som gått Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten?

Ja, en tillståndsansvarig kan godkänna utföraren och brandvakten om den genomfört utbildningen Heta Arbeten och innehar ett giltigt certifikat.


Under hur lång period får jag utbilda efter att jag genomfört instruktörsutbildningen

När du genomfört instruktörsutbildningen med godkänt resultat så är du behörig att utbilda i Brandfarliga Arbeten. Varje år genomförs en kvalitetssäkring i form av en digital utbildning som du måste bli godkänd på. Du måste utföra minst två utbildningar per år för att få fortsätta att utbilda i Brandfarliga Arbeten.


Hur länge är certifikatet för utföraren giltigt?

Certifikatet är giltigt i 5 år från godkänd utbildning.

Nya Brandfarliga arbeten utbildning i Stockholm

varje vecka.

Kurs pris från 990kr. Tillståndsansvarig, brandvakt och brandfarliga arbetare.

Ta din certifikat billigt hos oss.

Behöver du/ni Brandfarliga Arbeten utbildning i Stockholm

polska eller ryska, litauiska, serbiska, bosniska

eller kroatiska, franska,

tyska och engelska.

 

Det går jätte bra, ring eller maila

oss.